Akce Biskupství brněnského v lednu 2017

Další akce Biskupství brněnského naleznete zde.

Poděkování farníkům 2016

Díky všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple sv. Rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid.

Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele, na faře i na kapli Sv. Rodiny.

Děkuji také všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku Svaté rodiny. Zvláštní poděkování všem, kteří vyklízeli Domek před první fází rekonstrukce a po ní jej znovu uvedli do uživatelného stavu.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna.

Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici.

Velmi děkuji pastorační asistentce, katechetkám a vedoucí křesťanské třídy na MŠ Bellova za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Zvláště děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Žebětíně.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem, loni zejména na přestavbu Domku sv. Rodiny a dokončení opravy interiéru fary, ale i na další potřeby farnosti. Děkuji také za velkou pomoc při získávání dotací.

Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za vaše pečené či jiné dobroty, za neformální setkávání u vás doma a za přátelství.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.

Nakonec děkuji vám všem ostatním – všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!

S požehnáním, +JB. 
R.D. Mgr. Dr. Jiří Bůžek, administrátor

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín