Ohlášky‌ ‌28.‌ ‌června‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 28. června – 13. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
29. 6.
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů; hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátekv 18:00, za Jaroslava Slezáka, bratra Františka, rodiče a celou přízeň
úterý
30. 6.
úterý 13. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
středa
1.7.
středa 13. týdne v mezidobív 16:30, úmysl zatím volný 
čtvrtek
2.7.
čtvrtek 13. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
pátek
3.7.
svátek sv. Tomáše, apoštolav 18:00, na úmysl celebranta
sobota
4.7.
sobota 12. týdne v mezidobív 8:00, na úmysly Panny Marie

Příští neděli 5. července oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Sbírka z minulé neděle na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně vynesla v celé farnosti 34.870Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Pokud byste chtěli stavbu klubovny podpořit individuálním darem, obraťte se na Jiřího Březinu, tel: 775 958 899, email: brezina.jir@gmail.com.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Dnes v 19h budou ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Pátek 3. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020.

Na základě dekretu papeže Františka se do modlitby Loretánských litanií vkládají tři nové invokace. O. Jiří vytvořil leták s novým zněním litanií, který vám na požádání poskytne v papírové či elektronické formě. 

Manželské ohlášky: Dne 11. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Michael Pokorný z farnosti Vyškov a slečna Hana Polonyiová z Církve československé husitské.

V sobotu 20. června byli v naší diecézi vysvěceni 4 novokněží. Prosíme, provázejte je modlitbou.

Požehnané prázdniny ☺

Ohlášky‌ ‌21.‌ ‌června‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 21. června – 12. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost. 

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
22. 6.
pondělí 12. týdne v mezidobív 18:00, za Marii Kozlovou, manžela a dvoje rodiče
úterý
23. 6.
úterý 12. týdne v mezidobímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za P.Ladislava Vybírala a rodinu Házovu
středa
24. 6.
slavnost Narození svatého Jana Křtitelev 16:30 ‚dětská‘, za Josefa a Marii Audyovy, syna Pavla, Růženu Audyovou a živé rodiny
čtvrtek
25. 6. 
čtvrtek 12. týdne v mezidobív 18:00, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu a živé rodiny
pátek
26. 6.
pátek 12. týdne v mezidobív 18:00, na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu
sobota
27. 6.
sobota 12. týdne v mezidobív 8:00, za zemřelého Patrika a duše v očistci

Příští neděle 28. června je 13. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Dnešní sbírka je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně.

Příští neděli 28. června je sbírka určena na bohoslovce.

Biblická hodina se ve středu 24. června nekoná, o. Jiří zastupuje v Bystrci. 

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu na stolku s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Příští týden, nejspíše v pátek, půjdu na Charitu odevzdat postničky. Pokud ještě nějakou máte doma, dejte mi vědět.

Ohlášky‌ ‌14.‌ ‌června‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 14. června – 11. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku a syna a za živé rodiny.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
15. 6.
pondělí 11. týdne v mezidobív 18:00, na poděkování za všechna dobrodiní a na úmysly dárce
úterý
16. 6.
úterý 11. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu (přesunutý úmysl z 19.4.)
středa
17. 6.
středa 11. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, na úmysl dárce
čtvrtek
18. 6. 
čtvrtek 11. týdne v mezidobív 18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku, Bohumila Štelcla, Františku Mandelíkovou a živé rodiny
pátek
19. 6.
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšovav 18:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
sobota
20. 6.
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie8:00, na poděkování za deset let kněžství

Příští neděle 21. června je 12. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. 

Sbírka  příští neděle 21. 6. je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně. 

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 9:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 16h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V sobotu 20. června bude ve farním kostele pokřtěna Stela Dagmar Jelínková; v neděli 21. června (odpoledne) bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Valešová.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie. 

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Ohlášky‌ ‌7.‌ ‌června‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
8. 6.
pondělí 10. týdne v mezidobív 18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, dceru, syna, rodiče, sourozence a živé rodiny
úterý
9. 6.
úterý 10. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl (přesunutý úmysl z 13.4.)
středa
10. 6.
středa 10. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, za děti z mateřské školy (třída Berušek), které se chystají do první třídy; a za jejich paní učitelky
čtvrtek
11. 6. 
Slavnost Těla a Krve Páně –doporučený svátekv 17:00, za Jana Zaplatila k 1. výročí úmrtí a za živé a zemřelé rodiny
pátek
12. 6.
pátek 10. týdne v mezidobív 17:30, za usmíření v rodině
sobota
13. 6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve8:00, za Marii Audyovou a rodiče

Příští neděle 14. června je 11. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku a syna a za živé rodiny.

Sbírka na charitativní účely vynesla v naší farnosti celkem 16 000 Kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od příštího pondělí 500 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu již bude mše svatá v obvyklý čas v 8:00, tj. nebude další mše svatá s nedělní platností. Bude však stále možné sledovat mši svatou na prostranství vedle kostela, kam bude vyveden zvuk. 

Růženec v radiu Proglas se budeme modlit až v září.

Ve čtvrtek je slavnost těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Mše svatá začne již v 17:00, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Květiny na výzdobu oltářů pro slavnost Těla a Krve Páně přineste prosím nejpozději ve čtvrtek ve 13:00. 

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 12. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu farnosti a na odkazu: https://nockostelu.cz/kostel/2030/.

Začátek páteční mše svaté se přesouvá na 17:30, výstav Nejsvětější svátosti tento pátek není. 

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 10:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 18h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie. 

20. číslo farního občasníku je vzadu na stolečku.

Ohlášky‌ ‌31.‌ ‌května‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 31. května – slavnost Seslání Ducha svatého; končí doba velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1. 6.
památka Panny Marie, Matky církvev 18:00, za zemřelé z rodiny Černých, Ciglerových a Lavrovičových, ze zemřelé Růženku a Zdenku Fudorovou a za živé rodiny
úterý
2. 6.
úterý 9. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníkův 16:30 ‚dětská‘, za kněze, kteří působili v naší farnosti
čtvrtek
4. 6. 
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězev 18:00, za zemřelého dědečka Eduarda Krásu
pátek
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníkav 18:00, za Pavla Černého a živou rodinu
sobota
6. 6.
sobota 9. týdne v mezidobív 18:00, ze slavnosti Nejsvětější Trojice, na úmysly Panny Marie

Příští neděle 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od minulého pondělí 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu budu ještě sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. 

Ve čtvrtek 4. června bude ve farním kostele po mši svaté večer chval. 

Pátek 5. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

Příští neděli se po mši svaté v 9:00 koná na farní zahradě farní kavárna (pokud počasí dovolí). 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Letošní farní víkend plánujeme na 12. a 13. září.

Manželské ohlášky: dne 13. června hodlají uzavřít manželství ve farnosti Brno – Líšeň pan Michal Palát z naší farnosti a slečna Mia De Diana Boro z farnosti Líšeň.

Ohlášky‌ ‌24.‌ ‌května‌ ‌2020

  • Post Category:Ohlášky

Dnes je 24. května – 7. neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25. 5.
pondělí po 7. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování za dar života, milosti Boží, za rodiče a živé rodiny
úterý
26. 5.
památka sv. Filipa Neriho, knězemše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Josefu a Jaroslava Gábrovy (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
27. 5.
středa po 7. neděli velikonoční v 16:30 ‚dětská‘, za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra s prosbou o pomoc a Boží požehnání (přesunutý úmysl z 19.4.)
čtvrtek
28. 5.
čtvrtek po 7. neděli velikonočnív 18:00, za Josefu Beranovou, dceru, rodiče Beranovy a zemřelou přízeň
pátek
29. 5.
pátek po 7. neděli velikonoční v 18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a živou rodinu; a za Jaroslava Pospíšila a manželku
sobota
30. 5.
památka sv. Zdislavyv 18:00, vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého, na úmysl celebranta

Příští neděle 31. května je slavnost Seslání Ducha svatého, končí velikonoční doba.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé naší farnosti celkem 11 520 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Sbírka příští neděle je určena na charitativní účely. Moc také děkuji Vám všem, kteří jste v době zrušených veřejných bohoslužeb přispěli na chod farnosti převodem na účet. Rád Vám v prvním čtvrtletí příštího roku na požádání vystavím potvrzení o daru.

Májové pobožnosti o této a příští květnové neděli se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Od zítřka se povolený počet účastníků bohoslužeb navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Nadále budu sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.

Poslední Slovo do karantény a Slůvko s obrázkem pro děti umístím na web o Slavnosti seslání Ducha svatého, s koncem května a zároveň velikonoční doby. 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Vzadu na stolku s tiskem můžete podepsat přání k významným životním jubileím kněží, kteří v naší farnosti působili: P. Martin Holík a P. Pavel Haluza se dožívají 60 let a P. Radomil Kaláb 90 let. 

Nové termíny slavností letošního prvního svatého přijímání a biřmování v naší farnosti jsou 20. 9. (první svaté přijímání, pro všechny děti ve farním kostele) a 25. 10. (biřmování, svátost udělí pomocný biskup Pavel).

Hospic svaté Alžběty v areálu kláštera sester Alžbětinek pod Červeným kopcem prosí o pomoc pro rekonstrukci a dostavbu. Informaci najdete na videu v tomto odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=QETA0bzHusE

Manželské ohlášky: Dne 6. června hodlají ve farnosti Choryně (arcidiecéze Olomouc) uzavřít manželství pan František Brázda z naší farnosti a slečna Eliška Grygaříková z farnosti Choryně.

End of content

No more pages to load