Ohlášky 16. června 2018

16. června je slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za Františku Beranovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek;
 • v pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, ‚dětská‘, na poděkování za 62 let společného života s prosbou o požehnání a Boží pomoc;
 • ve středu ve 18:00, na poděkování a úmysly dárce;
 • ve čtvrtek v 17:30, za Milana Obrovského, jeho bratra, rodiče, Ludmilu Obrovskou, rodinu Křivánkovu a živé rodiny;
 • v pátek v 18:00, za Marii Kozlovou, zemřelého manžela a dvoje rodiče;
 • v sobotu v 11:00, za Ondřeje Františka Žváčka a Michala Křivánka.
 • Příští neděle 23. června je 12. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Mějte prosím na paměti změnu začátků bohoslužeb. Ve čtvrtek začne mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně již v 17.30, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. V sobotu bude mše sv. s udílením křtu až v 11:00.
 • Sbírka na Charitu z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.700 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.
 • Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.
 • V úterý 18. června jste zváni od 18:30 do farního kostela na koncert žáků ZUŠ Františka Jílka.
 • Ve čtvrtek 20. června se v 19.30 (či po skončení eucharistického průvodu) na faře sejde zasedání žebětínské části farní pastorační rady. V pátek 21. června se pak koná v 19 hodin na faře schůze ekonomické rady farnosti. Na obě dvě setkání jsou srdečně zváni hosté.
 • V sobotu 22. června budou pokřtěny tyto děti: Ondřej František Žváček a Martin Křivánek.
 • Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19 hodin, první setkání 17. září.
 • Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). Informace o přesunu bohoslužeb a stálé zpovědní služby je na venkovní nástěnce.

Ohlášky 26. května 2019

26. května je šestá neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost a za prvokomunikanty.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně;
 • v pátek je svátek Navštívení Panny Marie;
 • v sobotu je památka sv. Justina, mučedníka.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 „dětská“, za zemřelé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, rodinu Brázdovu, syna Jaroslava, Kristýnu Závodskou a živou rodinu;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za Josefu Beranovou, dceru, rodiče Beranovy a zemřelou přízeň;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Antonii Šedou, dva manžely a děti;
 • v pátek v 18:00, za Marii a Josefa Chylíkovy, dva syny a dceru;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce (Neratov – farní pouť);
 • Příští neděle 2. června je sedmá velikonoční. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Dnešní sbírku vyhlásila ČBK na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Dnes jste srdečně zváni do Kohoutovic na májovou pobožnost s hudebním doprovodem tělesa Kůrnice, začátek v 19 hodin.
 • V následujícím týdnu (od 27. 5.) odpadá výuka náboženství ve skupinách p. katechetky Strmiskové na ZŠ Chalabalova a Pavlovská. V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.
 • Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme od pátku 31. května do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21 hodin v kapli Svaté rodiny.
 • Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Dnes naposled se můžete závazně přihlásit do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých. Odjezd autobusů je v 5:30 od kostela v Žebětíně a od hájenky v Kohoutovicích. Telefon v případě nenadálých změn: paní Irena Čornejová, 607 136 724.
 • Příští neděli bude v Žebětíně farní kavárna.
 • Na základě žádosti některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.
 • V neděli 2. června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Judita Šmídková.

Noc kostelů 2019 – Brno-Kohoutovice

Program noci kostelů 2019 v Brně-Kohoutovicích

 • 18:00 – 20:00 Hry pro děti
  Na prostranství pod kaplí hry a soutěže pro děti; při dešti se nekoná
 • 18:30 – 18:35 Zahájení Noci
 • 18:30, 20:00, 21:30 Oživlé Boží slovo
  Zamyšlení nad úryvkem z Bible s využitím biblických postaviček.
  Trvá asi půl hodiny, na něj volně navazuje též asi půlhodinový program
 • Církevní rok v písních Petra Ebena
  Poslechněte nebo zazpívejte si s námi písně, které pro kancionál složil známý skladatel.
 • 18:30 – 21:30 30 let života farnosti ve svobodě
  Promítání fotografií s komentářem
  Koná se v patře Domku Svaté rodiny (Bašného 40, vedle kaple)
 • 22:30 – 22:35 Závěrečné slůvko a požehnání duchovního správce

Po celý večer

 • Kohoutovická vafle a bezová limonáda; za deště se koná v Domku Svaté rodiny
 • Možnost rozhovoru s knězem
 • Můžete anonymně požádat o modlitbu
 • Můžete si vzít úryvek z Bible
 • Návštěvníkům bude k dispozici WC

Další informace

Program noci Kostelů 2019 v Brně

Ohlášky 5. května 2019

5. května je třetí neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za dceru, vnuky a dary Ducha svatého pro celou rodinu.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 „dětská“, za zesnulé dobrodince (mešní fundace);
 • ve středu v 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:00,za Antonína a Františku Bartošovy, syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny;
 • v pátek v 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za Františka Valíka, manželku a živé rodiny;
 • Příští neděle 12. května je čtvrtá velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře. Je to také den modliteb za duchovní povolání. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost . V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Nyní jste srdečně zváni na požehnání nově pořízené hasičské cisterny, ihned po mši svaté před kostelem. V 10.30 bude prohlídka techniky před hasičskou zbrojnicí. Zároveň se koná farní kavárna.
 • Minulý týden jsme na farním dobročinném bazaru vybrali 10.150Kč. Všem dárcům a pomocníkům velmi děkujeme! 6.500Kč zajistí na rok vzdělání Louise, zbylých 3.650Kč bylo odesláno Mary´s Meals.
 • Májové pobožnosti se ve farním kostele modlíme denně 40 minut přede mší sv., v neděli již v 17 hodin.
 • Biblická hodina na faře se koná ve středu 8. května od 19:30.
 • Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů vzadu na stolku do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte od 5. května paní Ireně Čornejové.
 • V sobotu 11. května budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Tomáš Kofroň a Helena Havlíčková.
 • Manželské ohlášky: dne 18. května hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství slečna Anna Balšíková z naší farnosti a pan Vlastimil Čech.
 • Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok bude k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Ohlášky 28. dubna 2019

28. dubna je druhá neděle velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Jaký bůh, taková spiritualita

…Jaká spiritualita, taková společnost. Tato přednáška Ladislava Heryána o chápání Boha a české společnosti mě (Radomíra Kadlece) včera zaujala na jůtubu.

Mluvit o Bohu s takovou nesmělostí a až téměř nejistotou jsem ještě žádného katolického kněze neslyšel. Dost možná, že to plyne právě z jeho velké úcty k tomu, který je nad ním, a k člověku, který je před ním.

Jedna z myšlenek (spíše okrajových): Naprosto chápu lidi, kteří odmítají náboženství, ale věří v „něco nad námi“. Náboženství se totiž snaží Boha uchopit, definovat, to však není dobře možné. Člověk jej ale může zažít.

End of content

No more pages to load

Close Menu