Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky‌ ‌17.‌ ‌května‌ ‌2020‌

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 17. května – 6. neděle velikonoční. Dnes je také den modliteb za pronásledované křesťany. Tato mše svatá byla sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18. 5.
pondělí po 6. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování Pánu Bohu za dar života a za živé rodiny
úterý
19. 5.
úterý po 6. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Holíkovy a živou rodinu
středa
20. 5.
Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, knězev 16:30 ‚dětská‘, za rodinu Jelínkovu, manžela, syna, sourozence a rodiče z obou stran
čtvrtek
21. 5.
Slavnost Nanebevstoupení Páněv 18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče a sourozence
pátek
22. 5.
pátek po 6. neděli velikonoční v 18:00, za rodiče Frolichovy, dcery, zetě a duše v očistci (přesunutý úmysl z 5.4.)
sobota
23. 5.
sobota po 6. neděli velikonočnív 18:00, ze 7. neděle velikonoční, za děti a jejich rodiny

Příští neděle 24. května je 7. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu.

Májové pobožnosti o této a dalších dvou květnových nedělích se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob, od 25. května se tento počet navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Opatření, která v naší farnosti začala platit od minulého týdne, zůstávají tedy do odvolání v platnosti, včetně přesunu sobotní bohoslužby na večer a s formulářem z následující neděle. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady. V pondělí 18. 5. se v 19.30 koná na faře první zasedání její žebětínské části, zejména k Noci kostelů, která se bude konat 12. června. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Tento čtvrtek se již budou konat čtvrteční úřední hodiny na faře; začíná také znovu fungovat stálá zpovědní služba v centru Brna, zatím v zahradách pod Diecézním muzeem (vchod z ulice Petrská 1). 

Vzadu na stolku s tiskem je nová kolekce brožur, přání a záložek od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato Sí. Prosím, pamatujme v modlitbě – možná zejména a nejvíce prosme Pána stvoření za dostatek vody v krajině.

Ohlášky‌ ‌10.‌ ‌května‌ ‌2020‌

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 10. května – 5. neděle velikonoční. Dnes také slavíme Den matek. Mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
Pondělí
11. 5.
pondělí po 5. neděli velikonočnív 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče
úterý
12. 5.
úterý po 5. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
středa
13. 5.
nezávazná památka Panny Marie Fatimskév 16:30 ‚dětská‘, za + Marii Lucii Pospíšilovou a živé rodiny
čtvrtek
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštolav 18:00, za usmíření v rodině
pátek
15. 5.
pátek po 5. neděli velikonoční v 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely
sobota
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čechv 18:00, ze 6. neděle velikonoční, za dceru Kláru, manžela a jejich děti

Příští neděle 17. května je 6. velikonoční; je to také den modliteb za pronásledované křesťany.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy.______

Dnes jste srdečně zváni na májovou pobožnost ve farním kostele v 17:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob. Je nicméně nutné i nadále zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Proto pro naši farnost na příští týden vyhlašuji tento režim: 

 • časy bohoslužeb se vrací k normálnímu stavu a k účasti již není třeba se zapisovat do online tabulky.
 • Mše svaté s nedělní platností ze 6. neděle velikonoční budou v naší farnosti čtyři, jedna v sobotu 16. 5. v 18:00 a tři v neděli 17. 5. podle obvyklého pořadu.  Zejména mladší kohoutovické farníky prosím, aby se, pokud možno, účastnili nedělních bohoslužeb ve farním kostele. Protože prostor kohoutovické kaple je malý, dejme prosím přednost kohoutovickým farníkům, pro které by přesun do Žebětína byl problematický. 
 • V Žebětíně bude v neděli 17. 5. zajištěna možnost přenášet zvuk na prostranství vedle kostela. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Ve čtvrtek 14. 5. se již budou konat na faře úřední hodiny a postupně budeme obnovovat i další farní aktivity – sledujte prosím další ohlášky. 

Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Sbírka ‚Postní almužna‘ nebyla zrušena; máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady.

Doplněk k ohláškám ze čtvrté neděle velikonoční – 3. 5. 2020

 • Post category:Ohlášky

Milí farníci, bratři a sestry,

Dne 30. 5. bylo vydáno nové nařízení o počtu účastníků bohoslužeb, jímž se od pondělí 11. května zvyšuje maximální počet osob na 100. Ve zveřejněných ohláškách se ještě počítalo s původním plánem rozvolňování karantény, který byl pozvolnější a od 11. května stanovoval počet osob na 30. Dispens od účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále; bude trvat tak dlouho, dokud bude existovat jakékoli omezení počtu návštěvníků bohoslužeb. 

Ve všedních dnech od pondělí 11. 5. do soboty 16. 5. můžete tedy přijít na mši svatou bez předchozího přihlášení; s tím, že všechna ostatní hygienická opatření zůstanou i po tomto uvolnění v platnosti. Nadále je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužby (pokud se nejedná o členy rodiny či osoby bydlící ve společné domácnosti) a použít dezinfekci a roušky.

Pokud jde o neděli 17. 5.: způsob, jakým ji ve farnosti budeme slavit, ještě musím promyslet. I když dispens od povinné nedělní účasti na mši svaté stále trvá, dá se čekat, že přijde mnohem víc lidí než ve všední den. O běžné neděli se nás na třech mších svatých sejde kolem 400;  udržet při tomto počtu lidí dvoumetrové rozestupy by bylo v Žebětíně obtížné a v kapli v Kohoutovicích zhola nemožné. Oznámení o tom, jak jsem se ohledně této neděle rozhodl, bude nejpozději v ohláškách o předchozí neděli, tedy 10. 5. 

Ze srdce žehnám,

+váš otec Jiří

Ohlášky 3. května 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 3. května – 4. neděle velikonoční-neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Mše svatá byla sloužena mimo Brno v malém společenství; za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4. 5.
pondělí po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny, dceru a dvoje rodiče
úterý
5. 5.
úterý po 4. neděli velikonočnímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 18:00, za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy a rodiče Styborovy (přesunutý úmysl z 29.3.)
středa
6. 5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníkav 18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence
čtvrtek
7. 5.
čtvrtek po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny 
pátek
8. 5.
pátek po 4. neděli velikonoční v 18:00, za Františka Valíka a živou rodinu
sobota
9. 5.
sobota po 4. neděli velikonočnív 8:00, za Oldřišku Burovou, sourozence, manžela, dceru, rodiče a živé rodiny

Příští neděle 10. května je 5. velikonoční. – Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR do 10. 5. omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. V době psaní těchto ohlášek byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Sledujte však, prosím, průběžně tabulku – stává se, že se některý farník z účasti odhlásí. 

Časy mší svatých od pondělí do pátku budou po dobu omezení počtu účastníků vždy v 18:00, jak v Žebětíně, tak v Kohoutovicích. Sobotní mše svatá bude v 8:00 a nedělní v 9:00. Vždy jednu hodinu před každou mší svatou bude v kostele (v úterý v kohoutovické kapli) možnost individuální tiché modlitby, nebo se můžete připojit k modlitbě růžence. Budu také k dispozici v boční kapli (v úterý v Domku) k rozhovoru a svátosti smíření.

Od pondělí 11. května se povolený počet účastníků bohoslužby zvyšuje na 30 osob. Toto další uvolnění by mělo trvat do pondělí 25. května, kdy se povolený počet účastníků bohoslužby dále zvýší na 50 osob. Na týden od 11. 5. proto již nebude třeba se ve všední den přihlašovat k účasti na mši svaté do tabulky, zapisování zůstane zachováno pouze pro neděli. Novou tabulku na stejném odkazu vyvěsím v průběhu tohoto týdne. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. 

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají.  Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech. 

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení. 

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán vás naplň svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.

Žehnám, +Váš otec Jiří.

Ohlášky 26. dubna 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 26. dubna – 3. neděle velikonoční.  Mše svatá byla sloužena soukromě na faře za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
27. 4.
pondělí po 3. neděli velikonočnív 18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče, sestru a zemřelou přízeň 
úterý
28.4.
úterý po 3. neděli velikonočnímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 18:00, za Růženu Závodskou, rodinu Kozlovu, prarodiče a živou rodinu (přesunutý úmysl z 29.3.)
středa
29.4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropyv 18:00, za rodinu Kaštovských a duše v očistci
čtvrtek
30.4.
čtvrtek po 3. neděli velikonočnív 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny, dceru a dvoje rodiče
pátek
1. 5.
pátek po 3. neděli velikonoční v 9:00, za Matěje Gabriela, manželku a živé rodiny
sobota
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církvemše svatá na zadaný úmysl bude sloužena mimo Brno

Příští neděle 3. května je 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Mše sv. bude sloužena za naší farnost, mimo Brno.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na odkazu, přístupném z webových stránek http://www.farnostzebetin.cz/https://kaplekohoutovice.cz/. V době psaní těchto ohlášek (neděle 26. 4. dopoledne) byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Je však možné, že po dohodě s těmi, kdo si zadali daný den úmysl mše svaté, se počet účastníků jednotlivých bohoslužeb může ještě mírně zvýšit – sledujte průběžně tabulku. Moc také prosím vás, kteří jste se zapsali opakovaně, zejména v týdnu od 4. 5., abyste zvážili, zda se některý den nevzdat účasti a tak poskytnout místo někomu jinému. 

Časy mší svatých od pondělí do čtvrtka budou po dobu omezení počtu účastníků vždy v 18:00, jak v Žebětíně, tak v Kohoutovicích. Páteční mše svatá bude již v 9:00, neboť kolem poledne odjíždím mimo Brno. V sobotu a v neděli se ve farnosti bohoslužby nekonají. Vždy jednu hodinu před každou mší svatou bude v kostele (v úterý v kohoutovické kapli) možnost individuální tiché modlitby, budu také k dispozici v boční kapli (v úterý v Domku) k rozhovoru a svátosti smíření.

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. 

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají. Neuskuteční se zatím ani návštěva nemocných na první pátek.  Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech. 

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení. 

Oznámení křtu: v pondělí 27. 4. přijmou ve farním kostele svátost křtu Anežka Šidlová a Klára Poláková.

V pátek začíná mariánský měsíc květen; berme častěji do ruky růženec. 

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán vás naplň svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.

Žehnám, +Váš otec Jiří.

Ohlášky 8. března 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 8. března – 2. neděle postní. Tato mše svatá byla sloužena za Martu Šulekovou a živou rodinu. 

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
9. 3.
pondělí 2. postního týdnev 18:00, za zemřelého manžela, bratra Františka, dvoje rodiče, prarodiče a živé rodiny
úterý
10. 3.
úterý 2. postního týdnemše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče 
středa  
11. 3.
středa 2. postního týdnev 16:30 (dětská), za rodinu Ulmanových a duše v očistci
čtvrtek
12. 3.
čtvrtek 2. postního týdneve 13:00, za zesnulého Ctibora Miholu (pohřební mše svatá)
pátek
13. 3. 
pátek 2. postního týdnev 18:00, za usmíření v rodině
sobota
14. 3.
sobota 2. postního týdnemezi 19:00 a 20:00, s nedělní platností

Příští neděle 15. března je 3. postní.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Výsledky voleb do farní pastorační rady jsou na nástěnce u vchodu. Do FPR byli zvoleni tito kandidáti: za část Žebětín Jiří Roháč, Martin Linduška, Kateřina Pospíšilová, Jiří Březina a Pavel Trčka; za část Kohoutovice Jiří Doffek, Martin Valeš, Jitka Adolfová, František Brázda a Jakub Sychra. 

V pondělí 9. března se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v  17:05.

Postní duchovní obnova se koná na sobotu 14. března od 16 hodin do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. 

V neděli 15. března bude při všech mších sv. ve farnosti prezentace charitativního díla Maryʼs Meals. Plakát na webu a nástěnce.

V neděli 15. března bude v kapli v Kohoutovicích pokřtěna Zuzana Valešová.

O 4. neděli postní 22. března bude při všech mších sv. ve farnosti hromadně udělována svátost pomazání nemocných

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se koná 27. – 29. března. Sbíráme zároveň batůžky pro projekt Maryʼs Meals. Prosíme o batůžky/aktovky alespoň částečně naplněné podle  instrukcí na kartičkách na stolku vzadu a na webu. Stále ještě hledáme pomocníky. Hlaste se, prosíme, Petře Doffkové.  

V sobotu 4. dubna se bude konat jarní farní výlet do Bohutic. Bližší informace budou k dispozici v průběhu příštího týdne. 

Jarní farní pouť bude 25. dubna do Mikulčic. Informace jsou na webu a nástěnce. Můžete se začít přihlašovat do objednaného autobusu. Zájemcům o cyklopouť podá informace Martin Valeš, kontakt na webu a nástěnce. 

V sobotu 14. 3. zahájíme na faře práci na rekonstrukci skautské klubovny vyklízecí brigádou. Sraz v 8:30 (po mši svaté) na faře. Zájemci se mohou předem hlásit Jiřímu Březinovi nebo faráři.

Ohlášky 1. března 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 1. března – 1. neděle postní. Tato mše svatá byla sloužena za farnost. 

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
2. 3.
pondělí 1. postního týdnev 18:00, za Marii Vošmerovou, tchyni Marii a dvoje rodiče
úterý
3. 3.
úterý 1. postního týdnemše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za pronásledované a vězně nacistického a komunistického režimu
středa
4. 3.
středa 1. postního týdnev 16:30 (dětská), za rodinu Kaštovských a duše v očistci
čtvrtek
5. 3.
čtvrtek 1. postního týdnev 18:00, za zemřelou Bohumilu Bartoňkovou, manžela, syna a živé rodiny
pátek
6. 3. 
pátek 1. postního týdnev 18:00, za doc. ing. Stanislava Vališe, rodiče, prarodiče, živé rodiny a nemocnou osobu
sobota
7. 3.
sobota 1. postního týdneV 8:00, na úmysly Panny Marie

Příští neděle 8. března je 2. postní.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Martu Šulekovou a živou rodinu.

Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra vynesla v celé farnosti 29 100 Kč. Pán ať odplatí vaše dary. 

Křížovou cestu se v postě modlíme ve farním kostele v pátek v 17:20 a v neděli ve 14:30. 

V pondělí 2. března po mši svaté (kolem 19 hodin) bude na faře v rámci F-klubu přednáška o encyklice papeže Františka Laudato Sí.

Biblická hodina se koná ve středu 4. března v 19:30 na faře.

Na večer chval ve farním kostele jste zváni ve čtvrtek 5. března. 

Pátek 6. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. Zároveň je tento den mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V sobotu 7. března jste zváni na výlet s cílem v Porta Coeli. Pořádá tým kurzu alfa. Kontakt: jiri@doffek.cz

Postní duchovní obnova je plánovaná na sobotu 14. března od 16 hodin do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Dnes naposledy se můžete přihlásit do archu na stolku s tiskem. V průběhu března vložte do kasičky u východu z kostela 50 Kč na režii. 

Farní dobročinný bazar bude 27. – 29. března; prosíme o pomoc s chystáním, bazarovou službou a především s nedělním úklidem, který z technických důvodů musí tentokrát začít již mezi 12:30 a 14 hodinou a trvá asi 2 hodiny. Hledáme proto 8 ochotných lidí. Hlaste se co nejdříve Petře Doffkové.

Postničky, nový občasník a postní průvodce jsou rovněž na stolku s tiskem. Za průvodce prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky. 

Ohlášky 23. února 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 23. února – 7. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františka Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra Jindřicha a jeho sestru Evičku.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
24. 2.
pondělí 7. týdne v mezidobív 18:00, za Josefa Berana, manželku, dceru a sourozence
úterý
25. 2.
úterý 7. týdne v mezidobímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Žůrkovu
středa
26. 2.
Popeleční středa – den přísného postu, začátek postní dobyv 18:30, za rodinu Musilových a duše v očistci
čtvrtek
27. 2.
čtvrtek po Popeleční středěv 18:00, za zemřelou maminku a její příbuzné
pátek
28. 2. 
pátek po Popeleční středěv 18:00, za Marii a Antonína Zaplatilovy, jejich rodiče a celou zemřelou přízeň
sobota
29. 2.
sobota po Popeleční středěmše sv. v Kohoutovicích v 15:00, za Rozálii Annu Bílkovou (s udělením svátosti křtu)

Příští neděle 1. března je 1. postní.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. 

Dnes se koná od 16 hodin v Domku v Kohoutovicích setkání Klubu křesťanských seniorů.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit ve farním kostele vždy v pátek – začátek 40 minut přede mší svatou – a v neděli ve 14:30. Poprvé se křížovou cestu pomodlíme ve farním kostele ve středu, rovněž 40 minut přede mší svatou, tj. v 17:50. 

V sobotu 29. února bude v kapli v Kohoutovicích pokřtěna Rozálie Anna Bílková. Mše svatá v 8:00 ve farním kostele nebude. 

V neděli 1. března bude v Žebětíně farní kavárna, kam jste srdečně zváni.

Zároveň 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů. Kdo nebude 1. března zde a chtěl by volit, ozvěte se Petře Doffkové. 

Na stolku s tiskem si můžete vzít Postní průvodce (prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky) a rovněž postní pokladničky – postničky. Tamtéž (dnes a nejpozději 1. března) se přihlaste na postní duchovní obnovu, která je plánována na sobotu 14. března od 16 do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. 

V pondělí 2. března bude po mši svaté, tj. asi v 19:15 na faře F-klub – přednáška o encyklice papeže Františka Laudato Sí.

Farní dobročinný bazar bude 27. – 29. března – prosíme o pomoc s chystáním, bazarovou službou a především s nedělním úklidem, který z technických důvodů musí tentokrát začít již mezi 12:30  a 14 hodinou a trvá asi 2 hodiny. Hledáme proto 8 ochotných lidí. Hlaste se co nejdříve Petře Doffkové.

Prosíme Vás, kdo máte ještě doma posvěcené jívové ratolesti z loňska, abyste je nejpozději v pondělí 24. 2. přinesli buď do kostela, nebo na faru, případně domů paní kostelnici Haně Trčkové. Připravíme z nich popel k udílení popelce.

Ohlášky 16. února 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 16. února – 6. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
17. 2.
pondělí 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelého Milana Obrovského (pohřební mše sv.)
úterý
18. 2.
úterý 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
středa
19. 2.
středa 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
20. 2.
čtvrtek 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
pátek
21. 2. 
pátek 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelou Marii Klimešovou (pohřební mše sv.)
sobota
22. 2.
svátek Stolce svatého apoštola Petrav 8:00, za našeho papeže Františka a na jeho úmysly

Příští neděle 23. února je 7. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Františka Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra Jindřicha a jeho sestru Evičku.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: v pondělí ve 13h v Žebětíně pohřební mše sv., od úterý do čtvrtka se bohoslužby ve farnosti nekonají. V pátek 21. února bude v Žebětíně rovněž pohřební mše svatá ve 13h, večerní adorace ani mše svatá nebude. 

Otec Jiří je od pondělního odpoledne do čtvrtečního večera mimo Brno, v případě nutnosti je možné mu zavolat. 

Ve středu 19. února jste zváni od 19:30 do Domku v Kohoutovicích na Otevřené společenství.

Příští neděli 23. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16 do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu vzadu na stolku. 

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů. 

Manželské ohlášky: v sobotu 29. února hodlají ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství pan Vojtěch Foltýn a slečna Kristýna Fuchsová, oba z naší farnosti.

Ve čtvrtek 20. 2. si připomínáme 100. výročí úmrtí fatimské vizionářky Hyacinty Marto. Při této příležitosti vyzývá generální představený Mariánského kněžského hnutí P. Luca Pescatori k duchovnímu setkání ve večeřadle a k modlitbě za jednotu se Svatým otcem a s celou církví. Čtvrteční mariánské večeřadlo se bude konat v obvyklý čas od 17:15 ve farním kostele. Jste srdečně zváni!

Ohlášky 9. února 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 9. února – 5. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Sýsovy a jejich děti.

Datum Liturgické oslavy v týdnu Bohoslužby
pondělí
10. 2.
památka sv. Scholastiky, pannyv 18:00, za rodinu Gracových
úterý
11. 2.
nezávazná památka Panny Marie Lurdskémše sv. v Kohoutovicích v 17:30, na úmysl dárce
středa
12. 2.
středa 5. týdne v mezidobív 14:00, za zesnulého Jaroslava Brázdu (pohřební mše svatá);a v 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
13. 2.
čtvrtek 5. týdne v mezidobív 18:00, za rodinu Linduškovu a Smutných a za živé rodiny
pátek
14. 2. 
pátek 5. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
sobota
15. 2.
sobota 5. týdne v mezidobív 8:00, úmysl zatím volný

Příští neděle 16. února je 6. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost

V pondělí 10. února se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Od 10. do 16. února probíhá 14. ročník Národního týdne manželství (www.tydenmanzelstvi.cz).  V jeho rámci pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v úterý 11. února v 17 hodin přednášku jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“.

V kapli v Kohoutovicích se ve středu 12. února v 18:30 koná večer chval. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16 hodin do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu v poličce. 

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce vzadu je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

End of content

No more pages to load