Mše svaté s omezeným počtem maximálně 15 účastníků

  • Post category:Oznámení

Milí farníci, bratři a sestry,

Od pondělí 27. 4. bude opět možné sloužit mše svaté s účastí lidu, v omezeném počtu maximálně patnácti osob (včetně faráře) a za podmínky dodržení předpisů pro prevenci šíření viru Covid-19. Snažil jsem se proto v minulých dnech vymyslet takový způsob organizace bohoslužeb, který by byl vzhledem k omezenému počtu účastníků bohoslužby co nejspravedlivější. Rozhodl jsem se takto:

O třetí neděli velikonoční již na vývěskách a na Internetu zveřejním místo dosavadního farního oznámení znovu ohlášky s tabulkou časů bohoslužeb a úmyslů. Mše svaté se budou konat ve farním kostele – s výjimkou úterý, kdy bude mše svatá v kohoutovické kapli. V neděli bude mše svatá v 9:00 ve farním kostele a v 10:30 v kapli v Kohoutovicích. Protože kaple je malá, bude počet účastníků bohoslužby v Kohoutovicích omezen na celkem 12 lidí. V sobotu 2. 5. a v neděli 3. 5. jsem mimo Brno, mše svaté se ve farnosti v tyto dny konat nebudou (sobotní úmysl a nedělní úmysl za farnost odsloužím jinde).

Ve všední dny mají přednost ti, kteří si na daný den ještě před vyhlášením karantény zadali úmysl mše svaté. Jim a jejich rodinným příslušníkům bude vyhrazeno 5 míst. Pokusím se předem kontaktovat telefonicky ty, na které mám nebo zjistím číslo, a po dohodě můžeme tento počet upravit. 

Několik míst bude vždy vyhrazeno pro ty, kteří přijdou bez přihlášení. Chtěl bych tím pokud možno předejít situaci, kdy by někdo přišel do kostela bez předchozího přihlášení a museli bychom ho poslat domů.  Moc prosím, nespoléhejte na to, že i bez přihlášení bude vždy místo, mohli byste vážit cestu do kostela/kaple zbytečně. 

Ostatní místa jsou k dispozici na přihlášení v této Google tabulce: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. Tabulku budu průběžně podle situace aktualizovat.

V tabulce se rovněž dozvíte, kolik míst je daný den vyhrazeno rodině zadavatele úmyslu a kolik ‚náhodným příchozím‘. Prosím mladší farníky, aby pomohli rodičům/prarodičům se přes Internet přihlásit, pokud projeví zájem a jejich zdravotní stav je takový, že účast na mši svaté nepředstavuje velké riziko. Je možné mi rovněž zavolat na číslo 734 271 856 a pokud bude daný den místo, do tabulky vás zapíši. Pokud se budete přihlašovat,  myslete i na ostatní farníky. 

Před vstupem do kostela si účastníci povinně vydezinfikují ruce; vyjma okamžiku svatého přijímání mají všichni nasazenou roušku, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou. Rozestupy mezi účastníky bohoslužby jsou minimálně dva metry, pokud se nejedná o členy rodiny nebo osoby žijící ve společné domácnosti.

Upozorňuji, že dispens od nedělní povinné účasti na mši svaté stále platí! Částečné otevření bohoslužeb pro účast lidu samozřejmě neznamená zároveň povinnost! Prosím zejména seniory a farníky s oslabenou imunitou, aby svou účast opravdu důkladně zvážili. Možnost sledovat přenosy mší svatých na Radiu Proglas, Tv Noe a na Internetu samozřejmě trvá dál. 

Ostatní ‚karanténní‘ aktivity faráře (kázání a slůvko pro děti s obrázkem na blogu, podcast Slovo do karantény) zůstanou do odvolání zachovány. Zadané úmysly mší svatých v neděli odsloužím v náhradním termínu (viz tabulka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799) Ve výjimečných případech (pokud by například měl někdo velmi urgentní úmysl) mohu daný den slavit i druhou mši svatou na faře s videohovorem přes Skype. 

Milí farníci, děkuji vám za pochopení a dodržení všech těchto opatření. Vás, kteří se v tomto období nebudou moci mše svaté zatím osobně zúčastnit, ubezpečuji, že při každém slavení Eucharistie se snažím myslet na všechny – a Ježíšova oběť je dobrem a požehnáním pro celou farnost, nejen pro ty, kteří budou na mši svaté fyzicky přítomní. Pokud ještě chvilku vydržíme v karanténním režimu, budeme se moci už brzo potkávat bez omezení. 

Ať Vás vzkříšený Pán naplní svou radostí a jeho Matka ať vám ukáže svou mateřskou lásku a péči!

Žehnám, +P. Jiří.

Farní oznámení na dobu do 26. 4. 2020

  • Post category:Oznámení

(třetí neděle velikonoční)

Milí farníci, bratři a sestry;

Druhá neděle velikonoční je nedělí Božího milosrdenství. Naše velikonoční radost může být tedy v tomto týdnu dvojí: z toho, že Pán zvítězil nad smrtí; a z toho, že je milosrdný a slitovný, že má soucit s našimi slabostmi a hříchy. Jistě jsme každý z nás v minulém měsíci, tváří v tvář mimořádné situaci, svá zranění v tomto smyslu pocítili; přišli jsme možná na limity své trpělivosti s druhými; možná na svou slabou víru, že dobrý Bůh má běh věcí ve svých rukou; možná jsme promarnili příliš mnoho času, nebo jsme se zabývali věcmi, které nás od Boha a od druhých lidí velmi odváděly. Vložme to vše s důvěrou milosrdnému Pánu do rukou – protože On proměňuje všechno.  A nezapomeňme si v tomto týdnu – ve čtvrtek, pátek a sobotu – připomenout památky sv. Vojtěcha a sv. Jiří a svátek sv. Marka. Všem nositelům těchto jmen ze srdce gratuluji a žehnám!

Nejdůležitější novinkou těchto dní – z hlediska života církve i jednotlivých farností – je to, že na základě dohody České biskupské konference a Vlády ČR budou od 27. 4. (pondělí po 3. neděli velikonoční) opět povoleny veřejné bohoslužby; ovšem pouze pro limitovaný počet celkem 15 lidí, a za přesně určených hygienických podmínek (rozestupy 2 metry, pokud nejde o členy rodiny; roušky po celou dobu bohoslužby mimo okamžik svatého přijímání; dezinfekce rukou u vstupu).  Toto opatření bude trvat čtrnáct dní, poté se počet účastníků bohoslužeb bude postupně zvyšovat až do 8. června, odkdy již nebude počet účastníků bohoslužeb omezen.

V průběhu tohoto týdne, nejspíše ve středu 22. 4., uveřejním na nástěnkách a na obou webech naší farnosti plán, jak budeme v tomto režimu v naší farnosti bohoslužby slavit. Chtěl bych předejít situaci, kdy by se například někdo z vás vydal na bohoslužbu a u dveří kostela bychom mu museli sdělit, že počet 15 osob již byl dosažen a že se tedy nemůže zúčastnit. Nejpravděpodobněji – pokud to bude možné – budu osobně kontaktovat ty, kteří si v daném termínu zadali úmysl mše svaté, nebo kterým byl na tuto dobu přesunut. Zvažuji i možnost webové tabulky, do které by se zájemci zapisovali. Připomínám, že i  nadále platí dispens diecézního biskupa od nedělní účasti na mši svaté. Možnost účastnit se veřejné bohoslužby tedy samozřejmě neznamená povinnost; rovněž nepřestane být možné sledovat mši svatou prostřednictvím sdělovacích prostředků.

V tomto týdnu budu Eucharistii slavit soukromě na faře, na zadané úmysly. Srdečně vás zvu k účasti na tomto slavení prostřednictvím videohovoru v aplikaci Skype – již jsme tímto způsobem několikrát zažili krásné společenství.  Budete-li se chtít tímto způsobem ke slavení z domova připojit, zavolejte mi na níže uvedené číslo, abychom domluvili čas, kdy se přes Skype propojíme. Moje skypová adresa je jiri.buzek.

Na odkazu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799 / jsou data, ve kterých odsloužím odložené úmysly nedělních mší svatých. Tabulku budu dále aktualizovat.

Využívejme, prosím, všech dostupných prostředků k růstu naší víry, naděje a lásky v rodinách a  individuálně. Na webu naší farnosti jsou i nadále odkazy na vybrané webové stránky na podporu života z víry pro děti, jejich rodiče a pro mládež(domácí katecheze, kázání pro děti, přenosy bohoslužeb). Na svém blogu https://jirkabuzek.blogspot.com/ pravidelně publikuji krátká zamyšlení nad texty postních nedělí a také Slůvko pro děti s obrázkem od faráře. Audionahrávky Slova do karantény z farnosti Brno-Žebětín si můžete pustit na tomto odkazu: https://www.buzzsprout.com/949204. Upozorňuji rovněž na nový přehledný rozcestník https://velikonoce.cz/.

Otec biskup Vojtěch vydal k letošním Velikonocům pastýřský list Cestou světla a požádal všechny duchovní správce, aby jej vhodným způsobem zveřejnili. Protože je poměrně dlouhý a obsahuje i podklad k osobní modlitbě, rozhodl jsem se jej publikovat pouze na webových stránkách. Prosím mladší farníky, aby s jeho stažením a vytištěním pomohli svým rodičům a prarodičům. Pastýřský list si můžete přečíst i zde: http://www.biskupstvi.cz/2020-04-09-pastyrsky-list-cestou-svetla.

Možnost osobní tiché modlitby ve farním kostele bude v následujícím týdnu takto:

2. neděle velikonoční  – neděle Božího milosrdenství (19. 4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

Pondělí, středa a pátek (20., 22. a 24. 4.): 13 – 15 h, otevřeno zádveří kostela. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude kostel uzavřen.

3. neděle velikonoční (26. 4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

O obou nedělích budu opět k dispozici v boční kapli k duchovnímu rozhovoru, v případě nutnosti i ke svátosti smíření. Během nedělního otevření kostela bude možnost v celou hodinu (16:00 a 17:00) přijmout svaté přijímání.  Prosím, dodržujme přitom všechna opatření, jimiž společně bojujeme s pandemií. Připomínám také, že podle Katechismu katolické církve, čl. 1452, postačuje za nynějších mimořádných okolností k odpuštění všech – i vážných – hříchů vzbuzení dokonalé lítosti s rozhodnutím jít ke svátosti smíření, co nejdříve to bude možné (tzv. votum confessionis). V kostele nebo v jeho zádveří bude po dobu otevření k dispozici dezinfekční roztok, nová čísla Katolického týdeníku a časopisu Světlo.  

Pokud byste rádi alespoň malou částkou podpořili naši farnost v době, kdy vypadl příjem ze sbírek, učiňte tak nejlépe převodem na účet farnosti (uveden na webových stránkách v záložce Kontakty). Moc děkuji!

Manželské ohlášky: Dne 25. 4. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Adam Vošmera a slečna Lucie Šalomonová, oba z naší farnosti. Obřad bude v souladu s platnými nařízeními neveřejný v počtu 10 osob; bude však přenášen online.

Prosím, NEVÁHEJTE MNE KDYKOLI KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM  (brno-zebetin@dieceze.cz), PO SKYPU NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.  Ať již půjde o duchovní rozhovor, nebo o jakoukoli prosbu o pomoc, pokud bude v mých silách pomoci. Prosím zejména vás, kteří nemáte přístup na Internet, abyste se mne nebáli telefonicky zeptat na cokoli, co je spojeno se životem farnosti – farní oznámení vám mohu vytisknout a individuálně donést.  Také já budu v následujících dnech a týdnech obvolávat ty z Vás, na které mám kontakt. Mohu vás již také individuálně přijímat po předchozí telefonické domluvě na faře.

Přeji i nadále radostnou a nadějeplnou velikonoční dobu a ze srdce žehnám, +váš otec Jiří.

Farní oznámení na dobu do 19. 4. 2020

  • Post category:Oznámení

(druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství)

Milí farníci, bratři a sestry, 

Východní křesťané se o Velikonocích zdraví slovy, která jsou shrnutím evangelia: Christos voskres – voistinu voskres!  Kristus vstal z mrtvých – vpravdě, jistě vstal!  Slůvko voistinu v sobě spojuje dva významy, které v češtině vyjadřujeme dvěma různými podstatnými jmény: pravda a jistota. Kristovo zmrtvýchvstání je pravda naší víry; je to ale zároveň naše jistota – zvlášť v této době, kdy v mnohém zažíváme nejistotu. Byť se již objevují první známky naděje, že epidemie koronaviru ustupuje, v tuto chvíli nevíme, kdy se vrátíme k normálnímu životu. Nevíme, kdy budeme moci sundat roušky a vidět zase do tváří lidí, které máme rádi; kdy si lékaři a zdravotníci trochu oddychnou; kdy se mnoho lidí přestane bát o své ekonomické zajištění; kdy zase budeme moci navštěvovat naše rodiče a prarodiče v seniorském věku beze strachu, že je vystavujeme riziku. Toto všechno jisté není, ale my křesťané máme jistotu konečného Božího vítězství nad smrtí. Přeji nám všem, abychom z této jistoty žili a dokázali ji zprostředkovat těm, kteří o ní nevědí – třeba jen příkladem vlastní laskavosti, trpělivosti a ochoty pomoci. 

Od velikonočního pondělí dále budu Eucharistii slavit znovu na faře, na zadané úmysly. Srdečně vás zvu k účasti na tomto slavení prostřednictvím videohovoru v aplikaci Skype. Je to pro mne tímto způsobem mnohem radostnější a více to odpovídá i samotné podstatě mše svaté, která má být slavena ve společenství. Budete-li se chtít tímto způsobem ke slavení z domova připojit, zavolejte mi na níže uvedené číslo, abychom domluvili čas, kdy se přes Skype propojíme. Moje skypová adresa je jiri.buzek. 

Na odkazu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799 jsou data, ve kterých odsloužím odložené úmysly nedělních mší svatých a druhé mše svaté na Velikonoční pondělí. Tabulku budu dále aktualizovat. 

Využívejme, prosím, všech dostupných prostředků k růstu naší víry, naděje a lásky v rodinách a  individuálně. V křesťanských médiích, na Internetu i  ve vašich domácích knihovnách je jistě z čeho čerpat. Na svém blogu https://jirkabuzek.blogspot.com/ pravidelně publikuji krátká zamyšlení nad texty postních nedělí a také Slůvko pro děti s obrázkem od faráře. Audionahrávky Slova do karantény z farnosti Brno-Žebětín si můžete pustit na tomto odkazu: https://www.buzzsprout.com/949204. Upozorňuji rovněž na nový přehledný rozcestník https://velikonoce.cz/, který vychází z již osvědčeného konceptu webových stránek krestanskevanoce.cz. Na webu naší farnosti jsou i nadále odkazy na vybrané webové stránky na podporu života z víry pro děti, jejich rodiče a pro mládež (domácí katecheze, kázání pro děti, přenosy bohoslužeb).

Možnost osobní tiché modlitby ve farním kostele bude v následujícím týdnu takto: 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (12. 4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

Pondělí, středa a pátek velikonočního oktávu (13., 15. a 17. 4.): 13 – 15 h, otevřeno zádveří kostela. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude kostel uzavřen. 

2. neděle velikonoční  – neděle Božího milosrdenství (19.4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

O obou nedělích budu opět k dispozici v boční kapli k duchovnímu rozhovoru, v případě nutnosti i ke svátosti smíření. Během nedělního otevření kostela bude možnost v celou hodinu (16:00 a 17:00) přijmout svaté přijímání.  Prosím, dodržujme přitom všechna opatření, jimiž společně bojujeme s pandemií. Připomínám také, že podle Katechismu katolické církve, čl. 1452, postačuje za nynějších mimořádných okolností k odpuštění všech – i vážných – hříchů vzbuzení dokonalé lítosti s rozhodnutím jít ke svátosti smíření, co nejdříve to bude možné (tzv. votum confessionis). V kostele nebo v jeho zádveří bude po dobu otevření k dispozici dezinfekční roztok, nová čísla Katolického týdeníku a časopisu Světlo.  Zatím jsou stále k dispozici i jívové ratolesti, požehnané o Květné neděli. O neděli Božího milosrdenství (19. 4.) bude během otevření kostela vystaven před oltářem obraz Božího milosrdenství podle soukromého zjevení svaté Faustině Kowalské. 

Pokud byste rádi alespoň malou částkou podpořili naši farnost v době, kdy vypadl příjem ze sbírek, učiňte tak nejlépe převodem na účet farnosti (uveden na webových stránkách v záložce Kontakty). Moc děkuji!

I nadále prosím, NEVÁHEJTE MNE KDYKOLI KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-zebetin@dieceze.cz), PO SKYPU NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.  Ať již půjde o duchovní rozhovor, nebo o jakoukoli prosbu o pomoc, pokud bude v mých silách pomoci. Také já budu v následujících dnech a týdnech obvolávat ty z Vás, na které mám kontakt. Mohu vás již také individuálně přijímat po předchozí telefonické domluvě na faře. 

Milí farníci, Pán vpravdě vstal z mrtvých – nechť je On sám naší nadějí a radostí. 

A v modlitbě Raduj se, královno nebeská  prosme také o přímluvu jeho Matku. 

Ze srdce žehnám, +Váš otec Jiří.

Farní oznámení na dobu do 12. 4. 2020

(slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Milí farníci, bratři a sestry, 

Dnešní, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne tak, jak to nikdo z nás nepamatuje. Tajemství Ježíšova sebevydání a jeho smrti budeme letos prožívat úplně novým způsobem; zcela jinak prožijeme památku Večeře Páně, rozjímání o kříži na Velký pátek i mlčení Bílé soboty, která nám svým existenčním naladěním a prožíváním asi nejvíce souzní se zkušeností těchto posledních dní. Ale na konci toho všeho je Vzkříšení! Všechno, co Ježíš koná a trpí, není marné; na konci je vítězství Boží lásky a moci. Otec, který miluje život, nenechává Syna v područí smrti – a s ním od smrti vysvobozuje i nás, kteří jsme se Synem spojeni. Smrt nemá poslední slovo, a proto se nemusíme bát, i kdyby lidských důvodů k obavám bylo mnoho. 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Nabídka dezinfekce zrušena

Milí farníci, moc se omlouvám, ale včera v pozdních večerních hodinách jsem dostal zprávu, že hlavní složka dezinfekčního roztoku – izopropanol – byla  již včera (31.3.) dopoledne vyprodána. V době, kdy byla nabídka zveřejněna, to ještě nebylo známo. Tato klíčová látka se aktuálně nedá nikde sehnat za rozumnou cenu. Podporovat překupníky s násobnou cenou není na místě. Proto nabídku dezinfekčního roztoku musíme zrušit. P. Jiří.

End of content

No more pages to load