Archiv rubriky: Oznámení

Jarní farní výlet na Pálavu

Tuto sobotu 8. dubna se koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu. Je vhodný i pro rodiny s menšími dětmi.

Možná cesta vlakem a autobusem (sraz v 8:15 na Hlavním nádraží, příjezd do Dolních Věstonic v 9:17), nebo vlastním autem. Sraz všech výletníků v Dolních Věstonicích u sousoší sv. Luitgardy před kostelem v 9:30. Možný návrat zpět do Brna hromadnou dopravou: v 15:24, 17:24 a 19:24.

Poděkování farníkům 2016

Díky všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple sv. Rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid.

Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele, na faře i na kapli Sv. Rodiny.

Děkuji také všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku Svaté rodiny. Zvláštní poděkování všem, kteří vyklízeli Domek před první fází rekonstrukce a po ní jej znovu uvedli do uživatelného stavu.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna.

Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici.

Velmi děkuji pastorační asistentce, katechetkám a vedoucí křesťanské třídy na MŠ Bellova za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Zvláště děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Žebětíně.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem, loni zejména na přestavbu Domku sv. Rodiny a dokončení opravy interiéru fary, ale i na další potřeby farnosti. Děkuji také za velkou pomoc při získávání dotací.

Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za vaše pečené či jiné dobroty, za neformální setkávání u vás doma a za přátelství.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.

Nakonec děkuji vám všem ostatním – všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!

S požehnáním, +JB. 
R.D. Mgr. Dr. Jiří Bůžek, administrátor

Vánoční pořad bohoslužeb

Žebětín

Vánoční pořad bohoslužeb

 • 24. 12. 15:00 Štědrý den, mše svatá pro děti,
  23:00 Půlnoční mše svatá
 • 25. 12. 9:00 slavnost Narození Páně
 • 26. 12. 9:00 svátek sv. Štěpána
 • 25. 12. 17:00 prohlídka betléma,
  17:30 Te Deum a svátostné požehnání,
  18:00 koncert
 • 30. 12. 17:00 svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů a žehnání manželům
 • 31. 12. 17:00 u příležitosti ukončení občanského roku
 • 1. 1. 9:00 slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • 6. 1. 18:30 slavnost Zjevení Páně

Hudba na žebětínském kůru:

Chrámový sbor zpívá 24. 12. v 23:00 a 25. 12. v 9:00.

 • 25. 12. 17:00 prohlídka betléma,
  17:30 Te Deum a svátostné požehnání,
  18:00 vánoční koncert duchovní hudby: Trio od sv. Jakuba
 • 1. 1. 18:00 vánoční koncert žebětínského chrámového sboru (přesunuto z 8. 1.)

Betlémské světlo

Bude k dispozici 24. a 25. 12. po všech mších sv.
Na požádání lze BS donést domů.
Kontakt: Jiří Březina, 775 958 899, mail: brezina.jir@gmail.com

Návštěva betléma

Od 24. 12. do 8. 1. půl hodiny před a po každé mši sv.

Kohoutovice

Vánoční pořad bohoslužeb

 • 24. 12. 16:00 Štědrý den, mše svatá pro děti s předáním Betlémského světla
  22:00 Půlnoční mše svatá, slouží P. Jan Pacner
 • 25. 12. 7:30, 10:30 slavnost Narození Páně
 • 26. 12. 10:30 svátek sv. Štěpána
 • 30. 12. 18:00 slavnost Svaté rodiny (patrocinium kaple); během mše sv.  obnova manželských slibů a žehnání manželům
 • 31. 12. 16:00 u příležitosti ukončení občanského roku
 • 1. 1. 7:30, 10:30 slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • 6. 1. 17:00, slavnost Zjevení Páně

Betlémské světlo

Bude k dispozici 24. a 25. 12. po všech mších sv.
Na požádání lze BS donést domů.
Kontakt: Petr Cigánek, 775 333 105, petr.ciganek@kaplekohoutovice.cz

Hudba na kohoutovickém kůru

sbor Kůrnice zpívá 24. 12. v 22:00, 25. 12. v 10:30, 30. 12. v 18:00
Sbor mladých zpívá 24. 12. v 16:00, 26. 12. v 10:30

Návštěva betléma

Od 24. 12. do 8. 1. půl hodiny před a po každé mši sv.