• Post Category:Ohlášky

Dnes je 17. května – 6. neděle velikonoční. Dnes je také den modliteb za pronásledované křesťany. Tato mše svatá byla sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18. 5.
pondělí po 6. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování Pánu Bohu za dar života a za živé rodiny
úterý
19. 5.
úterý po 6. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Holíkovy a živou rodinu
středa
20. 5.
Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, knězev 16:30 ‚dětská‘, za rodinu Jelínkovu, manžela, syna, sourozence a rodiče z obou stran
čtvrtek
21. 5.
Slavnost Nanebevstoupení Páněv 18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče a sourozence
pátek
22. 5.
pátek po 6. neděli velikonoční v 18:00, za rodiče Frolichovy, dcery, zetě a duše v očistci (přesunutý úmysl z 5.4.)
sobota
23. 5.
sobota po 6. neděli velikonočnív 18:00, ze 7. neděle velikonoční, za děti a jejich rodiny

Příští neděle 24. května je 7. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu.

Májové pobožnosti o této a dalších dvou květnových nedělích se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob, od 25. května se tento počet navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Opatření, která v naší farnosti začala platit od minulého týdne, zůstávají tedy do odvolání v platnosti, včetně přesunu sobotní bohoslužby na večer a s formulářem z následující neděle. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady. V pondělí 18. 5. se v 19.30 koná na faře první zasedání její žebětínské části, zejména k Noci kostelů, která se bude konat 12. června. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Tento čtvrtek se již budou konat čtvrteční úřední hodiny na faře; začíná také znovu fungovat stálá zpovědní služba v centru Brna, zatím v zahradách pod Diecézním muzeem (vchod z ulice Petrská 1). 

Vzadu na stolku s tiskem je nová kolekce brožur, přání a záložek od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato Sí. Prosím, pamatujme v modlitbě – možná zejména a nejvíce prosme Pána stvoření za dostatek vody v krajině.

Napsat komentář