Ohlášky‌ ‌7.‌ ‌června‌ ‌2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
8. 6.
pondělí 10. týdne v mezidobív 18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, dceru, syna, rodiče, sourozence a živé rodiny
úterý
9. 6.
úterý 10. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl (přesunutý úmysl z 13.4.)
středa
10. 6.
středa 10. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, za děti z mateřské školy (třída Berušek), které se chystají do první třídy; a za jejich paní učitelky
čtvrtek
11. 6. 
Slavnost Těla a Krve Páně –doporučený svátekv 17:00, za Jana Zaplatila k 1. výročí úmrtí a za živé a zemřelé rodiny
pátek
12. 6.
pátek 10. týdne v mezidobív 17:30, za usmíření v rodině
sobota
13. 6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve8:00, za Marii Audyovou a rodiče

Příští neděle 14. června je 11. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku a syna a za živé rodiny.

Sbírka na charitativní účely vynesla v naší farnosti celkem 16 000 Kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od příštího pondělí 500 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu již bude mše svatá v obvyklý čas v 8:00, tj. nebude další mše svatá s nedělní platností. Bude však stále možné sledovat mši svatou na prostranství vedle kostela, kam bude vyveden zvuk. 

Růženec v radiu Proglas se budeme modlit až v září.

Ve čtvrtek je slavnost těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Mše svatá začne již v 17:00, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Květiny na výzdobu oltářů pro slavnost Těla a Krve Páně přineste prosím nejpozději ve čtvrtek ve 13:00. 

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 12. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu farnosti a na odkazu: https://nockostelu.cz/kostel/2030/.

Začátek páteční mše svaté se přesouvá na 17:30, výstav Nejsvětější svátosti tento pátek není. 

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 10:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 18h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie. 

20. číslo farního občasníku je vzadu na stolečku.

Ohlášky‌ ‌31.‌ ‌května‌ ‌2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 31. května – slavnost Seslání Ducha svatého; končí doba velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1. 6.
památka Panny Marie, Matky církvev 18:00, za zemřelé z rodiny Černých, Ciglerových a Lavrovičových, ze zemřelé Růženku a Zdenku Fudorovou a za živé rodiny
úterý
2. 6.
úterý 9. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníkův 16:30 ‚dětská‘, za kněze, kteří působili v naší farnosti
čtvrtek
4. 6. 
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězev 18:00, za zemřelého dědečka Eduarda Krásu
pátek
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníkav 18:00, za Pavla Černého a živou rodinu
sobota
6. 6.
sobota 9. týdne v mezidobív 18:00, ze slavnosti Nejsvětější Trojice, na úmysly Panny Marie

Příští neděle 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od minulého pondělí 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu budu ještě sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. 

Ve čtvrtek 4. června bude ve farním kostele po mši svaté večer chval. 

Pátek 5. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

Příští neděli se po mši svaté v 9:00 koná na farní zahradě farní kavárna (pokud počasí dovolí). 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Letošní farní víkend plánujeme na 12. a 13. září.

Manželské ohlášky: dne 13. června hodlají uzavřít manželství ve farnosti Brno – Líšeň pan Michal Palát z naší farnosti a slečna Mia De Diana Boro z farnosti Líšeň.

Ohlášky‌ ‌24.‌ ‌května‌ ‌2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 24. května – 7. neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25. 5.
pondělí po 7. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování za dar života, milosti Boží, za rodiče a živé rodiny
úterý
26. 5.
památka sv. Filipa Neriho, knězemše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Josefu a Jaroslava Gábrovy (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
27. 5.
středa po 7. neděli velikonoční v 16:30 ‚dětská‘, za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra s prosbou o pomoc a Boží požehnání (přesunutý úmysl z 19.4.)
čtvrtek
28. 5.
čtvrtek po 7. neděli velikonočnív 18:00, za Josefu Beranovou, dceru, rodiče Beranovy a zemřelou přízeň
pátek
29. 5.
pátek po 7. neděli velikonoční v 18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a živou rodinu; a za Jaroslava Pospíšila a manželku
sobota
30. 5.
památka sv. Zdislavyv 18:00, vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého, na úmysl celebranta

Příští neděle 31. května je slavnost Seslání Ducha svatého, končí velikonoční doba.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé naší farnosti celkem 11 520 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Sbírka příští neděle je určena na charitativní účely. Moc také děkuji Vám všem, kteří jste v době zrušených veřejných bohoslužeb přispěli na chod farnosti převodem na účet. Rád Vám v prvním čtvrtletí příštího roku na požádání vystavím potvrzení o daru.

Májové pobožnosti o této a příští květnové neděli se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Od zítřka se povolený počet účastníků bohoslužeb navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Nadále budu sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.

Poslední Slovo do karantény a Slůvko s obrázkem pro děti umístím na web o Slavnosti seslání Ducha svatého, s koncem května a zároveň velikonoční doby. 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Vzadu na stolku s tiskem můžete podepsat přání k významným životním jubileím kněží, kteří v naší farnosti působili: P. Martin Holík a P. Pavel Haluza se dožívají 60 let a P. Radomil Kaláb 90 let. 

Nové termíny slavností letošního prvního svatého přijímání a biřmování v naší farnosti jsou 20. 9. (první svaté přijímání, pro všechny děti ve farním kostele) a 25. 10. (biřmování, svátost udělí pomocný biskup Pavel).

Hospic svaté Alžběty v areálu kláštera sester Alžbětinek pod Červeným kopcem prosí o pomoc pro rekonstrukci a dostavbu. Informaci najdete na videu v tomto odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=QETA0bzHusE

Manželské ohlášky: Dne 6. června hodlají ve farnosti Choryně (arcidiecéze Olomouc) uzavřít manželství pan František Brázda z naší farnosti a slečna Eliška Grygaříková z farnosti Choryně.

Významná životní jubilea našich bývalých duchovních správců

 • Post category:Článek

Milí farníci,

Ve druhé polovině letošního května se sešlo několik významných životních jubileí kněží, kteří působili v naší farnosti:

20. 05. 2020   oslaví 60. narozeniny Mons. Ing. Martin Holík, ředitel Radia  Proglas a farní vikář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1993 – 1995

23. 05. 2020 oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Pavel Haluza, rektor kostela Božského Srdce Páně v Rajhradě a duchovní správce sester těšitelek v Rajhradě; v naší farnosti působil mezi lety 2006 – 2015

31.05. 2020 oslaví 90. narozeniny Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc., výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1995 – 2006

Všem bývalým duchovním správcům telefonicky nebo osobně popřeji za celou naši farnost. Prosím, nezapomínejme na ně v modlitbě; jistě je také potěší, když jim zavoláte, napíšete e-mail nebo pošlete pohlednici. Kontakty ze samozřejmých důvodů nebudu zveřejňovat; kdo byste potřeboval znát adresu či telefon, neváhejte se na mne obrátit. 

S požehnáním, +P. Jiří.

Ohlášky‌ ‌17.‌ ‌května‌ ‌2020‌

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 17. května – 6. neděle velikonoční. Dnes je také den modliteb za pronásledované křesťany. Tato mše svatá byla sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18. 5.
pondělí po 6. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování Pánu Bohu za dar života a za živé rodiny
úterý
19. 5.
úterý po 6. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Holíkovy a živou rodinu
středa
20. 5.
Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, knězev 16:30 ‚dětská‘, za rodinu Jelínkovu, manžela, syna, sourozence a rodiče z obou stran
čtvrtek
21. 5.
Slavnost Nanebevstoupení Páněv 18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče a sourozence
pátek
22. 5.
pátek po 6. neděli velikonoční v 18:00, za rodiče Frolichovy, dcery, zetě a duše v očistci (přesunutý úmysl z 5.4.)
sobota
23. 5.
sobota po 6. neděli velikonočnív 18:00, ze 7. neděle velikonoční, za děti a jejich rodiny

Příští neděle 24. května je 7. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu.

Májové pobožnosti o této a dalších dvou květnových nedělích se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob, od 25. května se tento počet navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Opatření, která v naší farnosti začala platit od minulého týdne, zůstávají tedy do odvolání v platnosti, včetně přesunu sobotní bohoslužby na večer a s formulářem z následující neděle. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady. V pondělí 18. 5. se v 19.30 koná na faře první zasedání její žebětínské části, zejména k Noci kostelů, která se bude konat 12. června. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Tento čtvrtek se již budou konat čtvrteční úřední hodiny na faře; začíná také znovu fungovat stálá zpovědní služba v centru Brna, zatím v zahradách pod Diecézním muzeem (vchod z ulice Petrská 1). 

Vzadu na stolku s tiskem je nová kolekce brožur, přání a záložek od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato Sí. Prosím, pamatujme v modlitbě – možná zejména a nejvíce prosme Pána stvoření za dostatek vody v krajině.

Ohlášky‌ ‌10.‌ ‌května‌ ‌2020‌

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 10. května – 5. neděle velikonoční. Dnes také slavíme Den matek. Mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
Pondělí
11. 5.
pondělí po 5. neděli velikonočnív 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče
úterý
12. 5.
úterý po 5. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
středa
13. 5.
nezávazná památka Panny Marie Fatimskév 16:30 ‚dětská‘, za + Marii Lucii Pospíšilovou a živé rodiny
čtvrtek
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštolav 18:00, za usmíření v rodině
pátek
15. 5.
pátek po 5. neděli velikonoční v 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely
sobota
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čechv 18:00, ze 6. neděle velikonoční, za dceru Kláru, manžela a jejich děti

Příští neděle 17. května je 6. velikonoční; je to také den modliteb za pronásledované křesťany.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy.______

Dnes jste srdečně zváni na májovou pobožnost ve farním kostele v 17:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob. Je nicméně nutné i nadále zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Proto pro naši farnost na příští týden vyhlašuji tento režim: 

 • časy bohoslužeb se vrací k normálnímu stavu a k účasti již není třeba se zapisovat do online tabulky.
 • Mše svaté s nedělní platností ze 6. neděle velikonoční budou v naší farnosti čtyři, jedna v sobotu 16. 5. v 18:00 a tři v neděli 17. 5. podle obvyklého pořadu.  Zejména mladší kohoutovické farníky prosím, aby se, pokud možno, účastnili nedělních bohoslužeb ve farním kostele. Protože prostor kohoutovické kaple je malý, dejme prosím přednost kohoutovickým farníkům, pro které by přesun do Žebětína byl problematický. 
 • V Žebětíně bude v neděli 17. 5. zajištěna možnost přenášet zvuk na prostranství vedle kostela. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Ve čtvrtek 14. 5. se již budou konat na faře úřední hodiny a postupně budeme obnovovat i další farní aktivity – sledujte prosím další ohlášky. 

Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Sbírka ‚Postní almužna‘ nebyla zrušena; máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady.

Doplněk k ohláškám ze čtvrté neděle velikonoční – 3. 5. 2020

 • Post category:Ohlášky

Milí farníci, bratři a sestry,

Dne 30. 5. bylo vydáno nové nařízení o počtu účastníků bohoslužeb, jímž se od pondělí 11. května zvyšuje maximální počet osob na 100. Ve zveřejněných ohláškách se ještě počítalo s původním plánem rozvolňování karantény, který byl pozvolnější a od 11. května stanovoval počet osob na 30. Dispens od účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále; bude trvat tak dlouho, dokud bude existovat jakékoli omezení počtu návštěvníků bohoslužeb. 

Ve všedních dnech od pondělí 11. 5. do soboty 16. 5. můžete tedy přijít na mši svatou bez předchozího přihlášení; s tím, že všechna ostatní hygienická opatření zůstanou i po tomto uvolnění v platnosti. Nadále je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužby (pokud se nejedná o členy rodiny či osoby bydlící ve společné domácnosti) a použít dezinfekci a roušky.

Pokud jde o neděli 17. 5.: způsob, jakým ji ve farnosti budeme slavit, ještě musím promyslet. I když dispens od povinné nedělní účasti na mši svaté stále trvá, dá se čekat, že přijde mnohem víc lidí než ve všední den. O běžné neděli se nás na třech mších svatých sejde kolem 400;  udržet při tomto počtu lidí dvoumetrové rozestupy by bylo v Žebětíně obtížné a v kapli v Kohoutovicích zhola nemožné. Oznámení o tom, jak jsem se ohledně této neděle rozhodl, bude nejpozději v ohláškách o předchozí neděli, tedy 10. 5. 

Ze srdce žehnám,

+váš otec Jiří

Ohlášky 3. května 2020

 • Post category:Ohlášky

Dnes je 3. května – 4. neděle velikonoční-neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Mše svatá byla sloužena mimo Brno v malém společenství; za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4. 5.
pondělí po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny, dceru a dvoje rodiče
úterý
5. 5.
úterý po 4. neděli velikonočnímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 18:00, za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy a rodiče Styborovy (přesunutý úmysl z 29.3.)
středa
6. 5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníkav 18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence
čtvrtek
7. 5.
čtvrtek po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny 
pátek
8. 5.
pátek po 4. neděli velikonoční v 18:00, za Františka Valíka a živou rodinu
sobota
9. 5.
sobota po 4. neděli velikonočnív 8:00, za Oldřišku Burovou, sourozence, manžela, dceru, rodiče a živé rodiny

Příští neděle 10. května je 5. velikonoční. – Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR do 10. 5. omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. V době psaní těchto ohlášek byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Sledujte však, prosím, průběžně tabulku – stává se, že se některý farník z účasti odhlásí. 

Časy mší svatých od pondělí do pátku budou po dobu omezení počtu účastníků vždy v 18:00, jak v Žebětíně, tak v Kohoutovicích. Sobotní mše svatá bude v 8:00 a nedělní v 9:00. Vždy jednu hodinu před každou mší svatou bude v kostele (v úterý v kohoutovické kapli) možnost individuální tiché modlitby, nebo se můžete připojit k modlitbě růžence. Budu také k dispozici v boční kapli (v úterý v Domku) k rozhovoru a svátosti smíření.

Od pondělí 11. května se povolený počet účastníků bohoslužby zvyšuje na 30 osob. Toto další uvolnění by mělo trvat do pondělí 25. května, kdy se povolený počet účastníků bohoslužby dále zvýší na 50 osob. Na týden od 11. 5. proto již nebude třeba se ve všední den přihlašovat k účasti na mši svaté do tabulky, zapisování zůstane zachováno pouze pro neděli. Novou tabulku na stejném odkazu vyvěsím v průběhu tohoto týdne. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. 

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají.  Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech. 

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení. 

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán vás naplň svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.

Žehnám, +Váš otec Jiří.

End of content

No more pages to load